Naar de navigatie

Bibliotheek

1-10 van 232 resultaten.

<Belvedere.nu> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

Tien jaar lang (1999-2009) is in heel het land ervaring opgedaan met projecten die op zoek gingen naar wederzijds profijt voor cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze ervaringen zijn samengebracht in dit boek dat een gevarieerd beeld van de huidige praktijk geeft.

Lees meer ›

A socio-economic approach of cultural built heritage

Onderzoek naar sociale en culturele ‘opbrengst’ van rijksmonumenten (geen woonhuizen).Onderzocht wordt wat - na(ast) de financiële investeringen - de economische opbrengsten en sociale impact voor de omgeving zijn van de restauratie/herbestemming van een (rijks-)monument. Bepleit wordt om naast een financiële analyse ook een ‘community impact analyse’ te doen. Aan de hand van vier cases wordt dit nader onderbouwd.

De onderzochte cases zijn:

Lees meer ›

Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties aan lokale overheden en kerkelijke bestuurders

De zes aanbevelingen in deze publicatie zijn tot stand gekomen tijdens een intensief onderzoekstraject naar de praktijk van herbestemming van kerkgebouwen in de afgelopen 38 jaar. Dit onderzoekstraject Herbestemming kerken en kerklocaties. Een inventarisatie vanaf 1970 is uitgevoerd in opdracht van de Bisdommen van Haarlem en Rotterdam, in samenwerking met Projectbureau Belvedere.

Lees meer ›

Aanpak Leegstand Kantoren: kansen en uitdagingen (Neprom, mrt 2014)

Nieuwsbrief van Neprom met als thema de aanpak van de kantorenleegstand. Deze editie interviews met Arno van der Voort, Frank Strolenberg, Jean Baptiste Benraad, Olaf Prinsen, Sas kia Beer, Frits van Dongen, Remco van Lunteren en Roel van de Bilt.

Lees meer ›

Kerk in Helmond wordt theater

Acteren tussen glas in lood (Tijdschrift RCE #3, 2013)

Een kerk en een theater: beide zijn bedoeld voor een zaal vol mensen. Een kerk zou dus redelijk eenvoudig tot theater om te bouwen moeten zijn. Daadkrachtig Helmond heeft het gedaan. 

Lees meer ›

Analysing Buildings from Context to Detail in time. ABCD research method

Het boek is een uitgebreidere Engelse versie van het proefschrift van Zijlstra (nr. 22 continuïteit en veranderbaarheid). De daarin ontwikkelde methode wordt verder uitgewerkt tot de ABCD-onderzoeksmethode aan de hand van de ‘regeneration’ van de Provinciale Bibliotheek Friesland. De oorspronkelijke architect Tauber maakte ook het vernieuwde ontwerp.

Lees meer ›

Architectuur na de hausse – Gouden Piramide 2010

Architectuur na de hausse is de publicatie die verschenen is naar aanleiding van de Gouden Piramide 2010, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. In de publicatie wordt verslag gedaan van de selectie van de vijf genomineerden door de jury  en worden de vijf genomineerde projecten uitgebreid en tien geselecteerde  projecten beknopt beschreven. Thema in 2010 is Architectuur. Bij vier van de vijf genomineerde projecten gaat het om een herbestemmingsproject. Aan de projectbeschrijvingen en jurering gaan enkele essays van verschillende architecten vooraf.

Lees meer ›

Architectuurgids Midden-Brabant

Deze architectuurgids geeft een beeld van wat het gebied van Waalwijk tot Hilvarenbeek in architectonisch opzicht onderscheidt van de rest van Nederland. Het karakter van de architectuur wordt in deze regio vanaf het midden van de negentiende eeuw bepaald door de prominentie van industrie en van de katholieke kerk. Met het verdwijnen van de industrie en de ontkerkelijking is daar de afgelopen vijftig jaar een nieuwe Midden-Brabantse karakteristiek bijgekomen: de herbestemming van in onbruik geraakt industrieel en katholiek erfgoed. Lees meer ›

Behoud het beeld. Leidraad voor herbestemming van agrarische gebouwen

Publicatie op basis van een inventarisatie van de problemen bij aanpassing aan nieuwe gebruiksvormen van boerderijen. Een belangrijk aspect hiervan is het vaststellen van de karateristieke beeldbepalende contouren. Het totaalbeeld wordt immers bepaald door een aantal duidelijk waarneembare, frequent voorkomende basisgegevens, zoals de structuur van de plattegrond, de oriëntatie van de gebouwen, materiaal- en kleurgebruik en inrichting van de ruimte rond de gebouwen. 'Behoud het beeld' bevat een aantal schetsen van de meest voorkomende situaties. Lees meer ›

Behoud van oud - 58 Overbetuwse monumenten met een nieuw leven

Dit boek bevat 58 beschrijvingen, inclusief foto's en tekeningen, van gemeentelijke en rijksmonumenten van de gemeentes Overbetuwe, Elst, Heteren en Valburg. Een groot deel van de projecten betreft herbestemming van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed.

Lees meer ›